Τελευταία Νέα - Last News

Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

Κλίμα Λυκαβηττού

Κλιματικές Συνθήκες

  Ο λόφος του Λυκαβηττού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των Αθηνών, η οποία με την σειρά της ανήκει στην περιφέρεια της Αττικής. Το κλίμα του Λυκαβηττού και κατ’ επέκταση της Αττικής είναι εύκρατο, μεσογειακό, γενικά ήπιο το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου και χαρακτηρίζεται ως ένα από τα καλύτερα του κόσμου. Παρόλο όμως που είναι μεσογειακό, το κλίμα της Αθήνας έχει αρκετά μεγάλη διαφορά στα εύρη της θερμοκρασίας μεταξύ καλοκαιριού και χειμώνα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Δεν είναι λίγες οι φορές που η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 40C (καύσωνας). Το χειμώνα όμως πιάνει έντονο κρύο την πόλη, και η θερμοκρασία μπορεί να πέσει ακόμα και υπό το μηδέν.

Ηλιόλουστος Λυκαβηττός

  Γενικά, οι ηλιόλουστες ημέρες αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε οι βροχές σπανίζουν και κυμαίνονται από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως και τα μέσα Απριλίου, ενώ ακόμη και κατά τη διάρκεια του χειμώνα οι βροχές είναι λίγες και δεν διαρκούν πολύ, σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα. Οι χιονοπτώσεις το χειμώνα δεν είναι σπάνιες και συνήθως εμφανίζονται μετά την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Μαρτίου, αλλά όποτε συμβαίνουν αυτές, λιώνουν συνήθως μετά από μερικές ώρες.

Χιονισμένος Λυκαβηττός - Αρχείο της ΕΡΤ

Βροχή

  Ειδικότερα, τώρα, το αττικό κλίμα παραμένει σχετικά αμετάβλητο από τους προϊστορικούς χρόνους, με μέση θερμοκρασία περίπου 18 oC (μέση χαμηλότερη Ιανουαρίου 9,2 oC και μέση υψηλότερη Ιουλίου 27,2 oC), με χαμηλή υγρασία (λιγότερες από 100 βροχερές ημέρες τον χρόνο, με μέσο ετήσιο ύψος βροχής 408,5 χιλιοστά και μέση υγρασία 61o ), με ελάχιστες (3-4) ημέρες παγετού και χιονιού και μικρή νέφωση (17 ανήλιες και 122 ηλιόλουστες ημέρες τον χρόνο).

Συννεφιασμένος Λυκαβηττός 

Συννεφιασμένη θέα της Αθήνας πάνω από τον Λυκαβηττό

Η υψηλότερη και χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί

  H Αθήνα φημίζεται για τα ιδιαίτερα θερμά καλοκαίρια της και μάλιστα η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει ποτέ καταγραφεί στην Αθήνα αλλά και στην Ευρώπη είναι αυτή των 49,0 βαθμών Κελσίου στις 10 Ιουλίου του 1977 (ο Ιούλιος είναι ο θερμότερος μήνας του έτους). Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει ποτέ καταγραφεί στην πόλη της Αθήνας είναι αυτή των -17,1 στις 28 Δεκεμβρίου του 1938.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lycabettus Hill Climate


Climatic Conditions

  Lycabettus Hill is located in the Centre of the city of Athens, which in turn belongs to the region of Attica. The climate of the Lycabettus Hill and by extension of Attiki is temperate, Mediterranean, generally mild most of the year and is characterized as one of the world's best. Although we are Mediterranean, climate of Athens has quite a large difference in the temperature ranges between summer and winter in comparison with other regions of the country. There are few times when the temperature exceeds 40 c (heatwave). But it catches the winter intense cold in the city, and the temperature can fall even below zero.

Sunny Lycabettus Hill

 Generally, the sunny days are common, especially during the summer months, so the rains are scarce and range from late September until mid-April, while even during winter rains are few and do not last long, compared to the rest of the country. Snowfall in winter are not uncommon and usually appear after the last week of November to mid-March, but whenever they occur, usually melt after a few hours.

Snowy mount Lycabettus Hill - Archive of ERT 

Rain

  In particular, now, the attic climate remains relatively unchanged since prehistoric times, with an average temperature of about 18 ° c (average lowest January 9.2 oC and average highest July 27.2 ° c), with low humidity (fewer than 100 rainy days per year, with average annual precipitation 408.5 mm and average humidity 61o), with a few (3-4) days of frost and snow and low clouds (17 shadowy and 122 sunny days per year).

Cloudy Lycabettus Hill

Cloudy view of Athens over the Lycabettus Hill

The highest and lowest temperature recorded

  Athens is famous for its very warm summers and even the highest temperature ever recorded in Athens but in Europe is that of 49.0 degrees Celsius on July 10, 1977 (July is the warmest month of the year). It is worth noting here, that the lowest temperature ever recorded in the city of Athens is -17.1 on 28 December 1938.